ADHD Psykia ASADHD

Ved ADHD er det svikt i oppmerksomhet og konsentrasjon samtidig som personen har symptomer på hyperaktivitet og impulsivitet.

Symptomene på ADHD viser seg i mange sammenhenger, for eksempel på jobb, på skolen eller hjemme, hvor de gir funksjonsvansker.

Sliter man kun med uoppmerksomhet og konsentrasjon kan det være ADD, dette er beskrevet her på nettsidene.

ADHDSlapper aldri av

Den indre uroen og vedvarende rastløsheten kan medføre at tilstanden kan bli alvorlig. Ubehandlet vil personer med mye hyperaktivitet og impulsivitet ofte få andre tilleggslidelser som en følge av plagene, f.eks. angst, depresjon og selvmedisinering med rusmidler. Ofte beskrives det et sterk tankekjør som for eksempel ofte dreier seg om det man ikke har fått gjort, alt man bør gjøre, alle ideene man har eller dumme ting man har sagt eller gjort. Tankekjøret kan hos mange være så sterkt at man ikke klarer å skyve det bort og det blir forstyrrende for oppgaver man skal utføre. Veldig ofte vil dette vedvarende tankekjøret medføre vansker med innsovning. Mange klarer ikke å slappe av, noe de kan oppleve ved bruk av sentralstimulerende narkotika som for eksempel amfetamin, noe som andre vanligvis blir giret eller speedet av. Overdreven snusbruk med avhengighet til nikotin forekommer og hyppigere.

Motoriske vansker synlig i tidlig barndom

I tidlig alder vil man hos mange med ADHD se at de har problemer med å regulere spenninger i muskulaturen, man vil da kunne observere noen av følgende symptomer:

Voksne er og rammet

Symptomene er der fra barndommen og vedvarer til voksen alder i ca 2 av 3 tilfeller. Det er ofte hyperaktive og impulsive symptomer som går tilbake, mange med ADHD i barndom vil kunne ende opp med ADD i voksen alder. ADHD er en lidelse som gjerne varer livet ut hvis du har symptomer i tidlig voksen alder.

Tilpasser segTilpasser seg

Det er liten forskjell på unge voksne med ADHD og voksne med ADHD, bortsett fra at jo eldre de blir, jo bedre kan de ha tilpasset seg de problemene de sliter med. De har bygget erfaring i hvordan de skal takle hverdagen og vet at de for eksempel fungerer bedre hvis de ikke gjør mange ting samtidig. Mange er flinke til å lage huskelister. Etter hvert vil man også lære seg å styre impulsene bedre slik at man ikke gjøre like mye uten å tenke seg om først, man får et sterkere «filter». Men ved høyt inntak av alkohol blir dette «filteret» ofte borte og man havner i alkoholpåvirket tilstand ofte i trøbbel eller gjør impulsive handlinger man senere angrer på. Eldre har kanskje på egenhånd lært seg mange av de kognitive teknikkene som brukes i behandling, men de kan likevel ha utbytte av ytterligere terapeutiske tiltak og av medikamentell behandling.

Vi hører ofte om personer som forteller om at de gjorde det bra på grunnskolen, de fikk gode karakterer. Men når man spør nærmere fremgår det da svært ofte at de brukte mange ganger så lang tid på skolearbeidet som medelevene. Og at foreldrene fulgte opp nesten hver eneste detalj slik at skoleoppgaver ble utført og levert til fristen. Funksjonstapet i skolesammenheng vil således ikke kunne bli bekreftet fra lærere da disse elevene tilsynelatende er godt fungerende. Men når strukturen og den intense hjelpen med skolearbeid fra foreldre opphører, for eksempel ved studier blir symptomene ofte godt synlige, og mange søker først da hjelp for sine plager. Dessverre blir mange av disse avvist hos fastlegen da de ofte blir avfeid med at man hadde så gode karakterer og kan derfor ikke ha noen diagnose.

Mange med ADHD har selv funnet metoder for å dempe den indre uroen, som for eksempel intens daglig trening . Av og til møter vi personer hvor kraftige symptomer på andre lidelser (angst, depresjon, overspising, bulimi) har blusset opp i forbindelse med langvarige idrettsskader. Deres "medisin" mot ADHD opphørte, symptomene blusset opp sammen med flere tilleggslidelser.

Les artikkel om trening som "medisin" mot ADHD her.

Funksjonsvansker

De konstante plagene medfører ofte betydelige funksjonsvansker, som lavt selvbilde, lærevansker, problemer på jobb, sosialt og i forhold. Noen av tilleggsvanskene man kan få er for eksempel at man overlater til andre at ting gjøres for deg i familien, skaper krangel i familien. I jobb kan det være vansker med å utføre pålagte arbeidsoppgaver, at man er lite effektiv, vansker med å arbeide i team og forsentkomming. På skole/studier er det ofte vansker med å ta notater, vansker med å fullføre skoleoppgaver, problemer med å utnytte sitt potensiale og at det ofte er varierende karakterer. Hjemme vil det ofte bli en overdreven eller uhensiktsmessig bruk av internett, dataspill eller TV, vansker med å komme seg tidsnok ut av huset (gjelder særlig de med mye impulsive symptomer), vansker med å komme seg i seng, søvnproblemer, store vansker med å få gjort husarbeid og ofte problemer med å styre økonomien. Selvbilde blir ofte redusert, man føler seg frustrert over seg selv og føler at man ikke strekker til. Sosialt vil de med mye utadvendte impulsive symptomer ofte komme i krangler med andre, man kan si upassende ting sosialt og de kan ha vansker med å samarbeide sosialt. Mange vil opplevde at det er vanskelig å kunne ha det moro sammen med andre sosialt. Aggressiv bilkjøring og sinneutbrudd når man kjører beskrives også ofte hos de som har mye impulsive symptomer. Det finnes forskjellige grader av vanskene og ikke alle har alt på en gang.

Symptomer på ADHD, eksempler på symptomet med liten skrift (alle eksemplene må ikke være tilstede på samme punkt):

DEL 1: UOPPMERKSOMHET / KONSENTRASJONSVANSKER (K), MINST 5 SYMPTOMER

DEL 2: HYPERAKTIVITET (H) / IMPULSIVITET (I), MINST 5 SYMPTOMER

Kriterier for diagnose

For at symptomkriteriene skal være oppfylt må det samtidig forekomme symptomer fra hvert av de to delområdene, minst 5 på del 1, minst 5 på del 2. Noen symptomer (minst tre symptomer på svikt i oppmerksomhet og/eller tre symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet) må og ha vært tilstede i barndom. For at diagnose skal stilles må plagene gi funksjonsvansker på flere områder (for eksempel arbeid eller hjemme). Symptomene over må og medføre betydelige plager eller svekkelse i sosial, utdannings- eller yrkesmessig funksjon. Det skal og alltid avklares at det ikke er andre årsaker til symptomene, for eksempel angst eller depresjon som man ofte ser hos pasienter med ADHD. Les om ADD hvis det i hovedsak skåres på del 1.

Symptomene må alltid vurderes i sammenheng med helheten

Et hyperaktivitetssymptom som for eksempel "å forlate plassen sin på møter" (H2) eller et impulsivitetssymptom som "å avbryte andres aktiviteter" (I1) eller "vansker med å vente på tur" (I2) fremstår ikke likt hos pasientene. En pasient som har stor grad av sosial angst vil i slike situasjoner føle seg sterkt hemmet og angsten vil være så sterk at atferden ikke synes utad. Det betyr IKKE at symptomene ikke er der, i en annen tryggere situasjon vil de bli synlige. Det er derfor svært viktig at spesialisten har kartlagt alle mulige samtidig forekommende lidelser slik at spørsmålene kan bli tilpasset hva som er riktig for pasienten. Eksempelvis må man da spørre om vedkommende har en sterk tendens til å avbryte i situasjoner hvor man føler seg trygg, f eks med nær familie. Vedkommende som sliter i køen og som har angst vil ikke snike eller gjøre seg synlig, de forteller ofte at «det koker innvendig» uten at de klarer å gjøre noe med det. Ofte oppleves dette verre enn for de som ikke har angst og som kan presse seg frem eller bryte ut av køen. Ettersom halvparten av ADHD pasientene og har angstlidelser vil utredningen bli mangelfull hvis spørsmålene bare stilles uten å tenke over hvordan situasjonen vil påvirke fremtoningen av symptomene hos den enkelte pasient. En fullstendig kartlegging av alle mulige psykiatriske diagnoser er derfor helt nødvendig for å kunne stille riktige diagnoser, dette selv om det kun er mistanke om ADHD.

Sjekkliste for ADHD-symptomer

ASRS I listen er ADHD symptomene sortert ut fra delområdene konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet. Dette fra det opprinnelige skjemaet ASRS som brukes for ADHD-screening. Krysser du av i grått område er symptomet sannsynligvis tilstede.

Behandling ADHDLes om behandling for ADD og ADHD her